Samba 4.3″: Bộ lập trình PLC + Màn hình HMI 4.3 inch

Full-function programmable logic controller with built-in high resolution, full-color touchscreen & onboard I/O configurations. Great look, incredible price.

Xem thông chi tiết bằng Tiếng Việt tại: [PLC+HMI] Samba

Đọc tiếp